DISCLAIMER EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website [www.conform.pro] (de websites). De website werden ontworpen en worden beheerd door conform NV (conform) met geregistreerd adres te Kuiermansstraat 25, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en verbindt de gebruiker zich ertoe om deze na te leven. De gebruiker aanvaardt ook dat conform te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden kan bijwerken of vervangen. Door de website te openen en te gebruiken, gaat de gebruiker er op voorhand mee akkoord dat elk gebruik is onderworpen aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden. Als de gebruiker deze voorwaarden niet aanvaardt, moet de gebruiker het gebruik van de website onmiddellijk beëindigen.

1. AUTEURSRECHTEN EN INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website zijn zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd als een databank waarvan conform de auteursrechten en de productierechten bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, logo's en andere op de website getoonde zaken zijn beschermd door auteursrecht of een industrieel eigendomsrecht.

Het maken van kopieën, het bijwerken, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van het geheel of een deel van de website, in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van conform is strikt verboden. Iedere inbreuk op zowel het auteursrecht als het industriële en commerciële eigendomsrecht kan aanleiding geven tot het opstarten van een burgerlijke- en/of strafrechtelijke procedure.

2. MERKEN EN HANDELSNAMEN

De namen, logo's en andere tekens die op deze websites worden gebruikt, onder andere de logo's van Cedral en Equitone, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk zijn beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van conform is strikt verboden.

3. LINKS NAAR DE WEBSITE

Als een gebruiker een link naar de website wenst toe te voegen, moet de gebruiker een voorafgaande schriftelijke aanvraag hiertoe aan conform richten.

4. JUISTHEID VAN GEGEVENS

Alle afbeeldingen, beschrijvingen, specificaties en advertenties van de producten op de website zijn louter ter illustratie. Alhoewel conform de nodige inspanningen levert om de kleuren en modellen accuraat weer te geven, kan conform niet garanderen dat de weergave van de kleuren en modellen op de computer van de gebruiker overeenkomt met de beschikbare kleuren en modellen. De informatie op de website is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het tijdstip waarop de website werden gelanceerd. Alhoewel conform ernaar streeft om de website regelmatig bij te werken, is conform niet verplicht om dit te doen. Bovendien is het mogelijk dat materiaal op de website op eender welk moment gedateerd is. conform is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. conform behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde prijswijzigingen door te voeren en om de productie en samenstelling van zijn producten en toepassingen en/of productengamma te wijzigen. Niets op deze websites kan worden geïnterpreteerd als een aanbod om producten te verkopen. Vooraleer de gebruiker een bestelling plaatst (aanbod om te kopen), moet de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de conform-verdeler teneinde de juiste informatie te verkrijgen met betrekking tot prijzen, productengamma's, producten, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopvoorwaarden en toepassingsgebieden van de productgaranties.

5. AANSPRAKELIJKHEID

conform en de informatieleveranciers garanderen niet dat de website veilig zijn voor of vrij zijn van bugs en virussen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het configureren van zijn informatietechnologie, computerprogramma's en platform om de website te openen en te gebruiken. De gebruikers moeten hun eigen antivirusbescherming gebruiken. Alhoewel conform zich alle redelijke inspanningen heeft getroost om te garanderen dat de website vrij zijn van virussen, wormen of andere kwaadwillige of verstorende code of toestellen, zijn conform, de groepsbedrijven en de directeurs, werknemers en aandeelhouders of zaakwaarnemers van conform of de groepsbedrijven/informatieleveranciers ten opzichte van de gebruiker of een derde partij niet aansprakelijk voor verlies of schade (inclusief verlies of verstoring van of schade aan gegevens of computersystemen) als gevolg van een virus in eender welke vorm of van een programma dat of toepassing die niet compatibel is met de infrastructuur van de gebruiker, of voor schade als gevolg van mogelijke defecten, onderbrekingen of fouten, onderhoud, technische problemen, onderbrekingen in het telefoonnetwerk of de aangesloten dienstnetwerken, overbelasting, nalatigheid of fouten die door een derde partij van de gebruiker werden veroorzaakt, alsook voor alle gebeurtenissen die buiten de controle van conform liggen.

De website worden in de huidige staat en de beschikbare staat aangeboden, zonder condities, garanties of andere voorwaarden. Voor zover wettelijk toegelaten, biedt conform u bijgevolg deze websites met dien verstande dat alle verklaringen, garanties, condities en andere voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot de wettelijke geïmpliceerde condities inzake toereikende kwaliteit, geschiktheid voor beoogd gebruik en het handelen als een goede huisvader) die, ware het niet van deze voorwaarden, van kracht kunnen zijn met betrekking tot deze websites, zijn uitgesloten.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de website op eigen risico is. conform en de groepsbedrijven en de directeurs, werknemers en aandeelhouders of zaakwaarnemers van conform en de groepsbedrijven/informatieleveranciers zijn ten opzichte van de gebruiker of een derde partij niet aansprakelijk voor verlies of nadeel of directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade, schadevergoeding of gelijkaardige schade (inclusief maar niet beperkt tot inkomsten, bedrijfsverlies, winstderving of verlies van contracten, commerciële opportuniteiten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill, lichamelijke zaken of verspild management of verspilde kantoortijd, al dan niet het gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot verzuim), contractuele bepalingen of anders) die voortvloeit uit het gebruik van de website door de gebruiker of een derde partij, of die voortvloeit uit acties die werden ondernomen als reactie op, of als gevolg van informatie inzake de diensten van conform door de gebruiker of een derde partij, of de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker gaat er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord dat conform het recht heeft om de beschikbaarheid van de website te allen tijde op te schorten voor onderhoud of updates.

6. HYPERLINKS

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op deze websites. conform is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid of de gegrondheid van de informatie op andere websites, inclusief websites die toegankelijk zijn via hyperlinks die op deze websites worden aangegeven. Het volgen van een link naar een andere website gebeurt op risico van de gebruiker. De website die via hyperlinks op de website worden aangegeven, zijn ontwikkeld en worden beheerd door personen over wie conform geen zeggenschap heeft. De vermelding van deze hyperlinks gebeurt louter ter informatie en houdt geen enkele waarborg in van conform omtrent de kwaliteit of geschiktheid van de producten of diensten die op de door deze hyperlinks aangegeven websites worden aangeboden. Het is aan de gebruiker om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de verstrekte oordelen, adviezen, diensten of andere vormen van informatie te evalueren. conform is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte, speciale of bijkomende schade of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

7. DATABESCHERMING

7.1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

conform respecteert de privacy van elke bezoeker van de website.

In dit opzicht verzamelt conform geen persoonlijke gegevens van de gebruiker, tenzij deze op vrijwillige basis tijdens het invullen van een formulier, het bestellen van een staal of het versturen van een bestelling of e-mail worden verstrekt. De gebruiker geeft aan conform de toestemming om, met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek, zijn of haar persoonlijke gegevens in een bestand van conform op te slaan. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die contractueel met conform zijn verbonden. conform zal nooit persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden aan derde partijen doorgeven zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker. conform gebruikt de gegevens van de gebruiker eveneens om hem of haar op de hoogte te houden van onze producten en speciale aanbiedingen. De gebruikers hebben recht op inzage en eventuele correctie van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. De gebruikers hebben eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor direct marketing. De gebruikers kunnen een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet om hun persoonlijke gegevens te gebruiken, richten aan de marketingafdeling van conform op het volgende adres: Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België.

7.2. AUTOMATISCH VERZAMELDE NIET-PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE-INFORMATIE

conform respecteert de privacy van elke bezoeker van de website.

In sommige gevallen zal conform via het gebruik van cookies gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals welke browserversie of computerbesturingssysteem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website die de gebruiker naar de website heeft geleid.

8. CORRECT GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade aan derde partijen of aan conform aanbrengt, zoals het toevoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie of het bewust uploaden van kwaadwillig of technologisch schadelijk materiaal. De gebruiker zal geen pogingen ondernemen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot de website, de server waarop de website worden opgeslagen of eender welke andere server, computer of databank die met de website is verbonden. De gebruiker zal de website niet aanvallen via een "denial-of-service"-aanval of een gedistribueerde "denial-of-service"-aanval. De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die de huidige wetgeving overtreedt of op een manier waardoor conform het gevaar loopt om de huidige wetgeving te overtreden.

9. VRIJWARING

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om conform en de werknemers en zaakwaarnemers te vrijwaren tegen alle verplichtingen, juridische kosten, schade, verlies, kosten en andere onkosten met betrekking tot claims of rechtshandelingen die tegen conform werden ingesteld en die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden door de gebruiker of tegen andere verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website door de gebruiker of uit het gebruik van het materiaal van de gebruiker door een derde partij om de website te openen.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op de website en op deze gebruiksvoorwaarden en er wordt overeengekomen dat de plaats van uitvoering van deze overeenkomst België is. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. ALGEMEEN

Het verzuim of het uitstel door conform om zijn rechten binnen deze voorwaarden uit te oefenen, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten en een verklaring van afstand door conform van een schending door de gebruiker mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending van dezelfde of een andere bepaling.

Ingeval een bepaling in deze voorwaarden als onuitvoerbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling worden geschrapt, maar blijven de overige bepalingen van kracht.

De bepalingen inzake intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en jurisdictie blijven van kracht nadat deze voorwaarden zijn verstreken of om eender welke reden werden beëindigd.